Vækstudspil: Analyse af 2G biobrændstoffer klar i start 2016

Regeringen præsenterede mandag den 23. november sit vækstudspil Vækst og udvikling i hele Danmark . Her peger den på potentialet i avancerede biobrændstoffer og forventer at færdiggøre sin analyse af mulighederne for dansk produktion og anvendelse af disse i begyndelsen af 2016. “Positivt, men vi vil kraftigt opfordre til, at analysen går lynhurtigt, så der kan komme gang i de politiske forhandlinger om bla. iblanding af 2,5% 2G bioethanol i benzin,” siger direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard.

Foto: Jens Bach

I regeringens vækstudspil lyder det:

“Avancerede 2. generations biobrændstoffer kan potentielt komme til at spille en større rolle i fremtidens transportsektor. EU’s ministerråd har vedtaget et mål om, at avancerede biobrændstoffer skal udgøre 0,5 pct. af energiforbruget til vej og bane i 2020.
Produktion af avancerede biobrændstoffer vil være baseret på innovativ teknologi og føre til øget efterspørgsel efter og avanceret udnyttelse af restprodukter fra landbruget. En dansk produktion baseret på nyudviklet dansk teknologi kan potentielt danne grundlag for innovation og teknologieksport. Der findes dog ikke i dag et egentligt marked for avancerede biobrændstoffer, hverken i Europa eller globalt. Dette vil være forudsætningen for en eventuel fremtidig produktion.
Regeringen vil:
Igangsætte en analyse af mulighederne for at fremme produktion og anvendelse af avancerede biobrændstoffer i Danmark alene baseret på private investeringer samt evt. EU-tilskud. Analysen forventes afsluttet i begyndelsen af 2016.” 

“Det er naturligvis positivt, at produktion af 2G-biobrændstof i Danmark er nævnt som en mulighed i regeringens vækstudspil. Men det haster altså ad Pommern til. Projektet i Maabjerg er gennemanalyseret og teknologierne gennemtestede på INBICON i Kalundborg. Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at den analyse, regeringen bebuder, går lynhurtigt, så der kan komme gang i de politiske forhandlinger om, hvordan vi både får sikret iblanding af 2,5% 2G bioethanol (på halm) i benzin og adgang til, at det integrerede anlæg kan få kommunal garanti, så prisen kan holdes nede på de forventede +3 øre/l ved benzinstanderen,” siger direktør Anne Grete Holmsgaard.

FAKTA

MEC vil bestå af tre anlæg, der udnytter hinandens restprodukter – helt i ånd med den stigende opmærksomhed på effektiv ressourceanvendelse og cirkulær økonomi. Et (nyt) bioraffinaderi, der omsætter halm til ethanol; vinasse til det biogasanlæg, der er bygget samt lignin, der kan erstatte affald eller træpiller i det ligeledes eksisterende kraftvarmeværk.

LÆS MERE

Tema: MEC – Danmarks første integrerede bioraffinaderi