Kommission: Offensiv satsning på bæredygtig biomasse

18.04.2013, Pressemeddelelser

Natur- og Landbrugskommissionen præsenterede i dag sin rapport med en 44 hovedanbefalinger til glæde for både dansk natur og landbrug. En af anbefalinger var, at der skal satses offensivt på bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse. Direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, er begejstret for kommissionens udmelding.  

"Der forventes en stigende efterspørgsel og stigende priser på fødevarer, foder og biomasse til energi. De primære drivkræfter er en stigende global befolkning, øget velstand og flere landes mål om at reducere brugen af fossile ressourcer. Danmark styrkepositioner inden for fødevareproduktion, energi og bioteknologi giver et godt udgangspunkt for at udnytte de nye vækstmuligheder."

Sådan lyder indledningen i Natur- og landbrugskommissions-rapportens kapitel om 'Intelligent udnyttelse af biomassens muligheder', hvor den anbefaler syv handlinger, der skal sikre, at Danmark udnytter erhvervsmulighederne inden for avanceret bioøkonomi. Og det begejstrer direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard: 

- Det er supergodt, at Natur- og Landbrugskommissionen peger på mulighederne for, at Danmark kan blive frontløbere inden for 2G-bioraffinering og på behovet for en offensiv national strategi for bioraffinering og øget produktion af bæredygtig biomasse, siger hun.

De syv handlinger:

  • Der skal udarbejdes en offensiv, national strategi og handlingsplan med konkrete politiske mål og virkemidler for bæredygtig biomasseproduktion og -anvendelse, som understøtter nye erhvervsmuligheder.

  • Der bør, med udgangspunkt i de politiske mål, udvikles et samfinansieret innovationspartnerskab mellem erhverv, forskningsinstitutioner og myndigheder med henblik på at udnytte erhvervspotentialer inden for biomasseområdet.

  • Den offentlige støtte til udbygning af biogas bør fortsætte i en begrænset periode, indtil udvikling i teknologi og produktionssystemer sikrer en stabil og rentabel udbygning.

  • Der bør udarbejdes en national kortlægning og analyse af den mest hensigtsmæssige lokalisering af nye biogasanlæg. Analysen skal bl.a. tage højde for tilgængelige biomasseressourcer, transportforhold og afsætningsmuligheder for biogassen.

  • Der skal udvikles modeller og metoder til effektiv produktion, høst, transport og afsætning af grøn biomasse fra vedvarende græs- og naturarealer, f.eks. til biogasproduktion.

  • Danmark skal arbejde for, at der skabes et markedstræk for bæredygtige biobrændstoffer, f.eks ved ambitiøse iblandingskrav for 2. generations biobrændstoffer både på EU-niveau og i Danmark.

  • Danmark bør på EU-niveau arbejde aktivt for, at der etableres operationelle bæredygtighedskriterier for alle typer biomasse. 

    Læs hele rapporten