Hvad vi vil

Foreningen arbejder overordnet for at styrke Danmarks position i hele værdikæden fra bæredygtig udnyttelse af bioressourcen til biobaserede produkter.

Desuden arbejder foreningen mere specifikt med bioraffinering, hvor råstoffet er restprodukter (biprodukter) fra land- og skovbrug samt biologisk affald fra fødevareproduktion, husholdninger med videre. Der kan endvidere være tale om afgrøder fra for eksempel marginaljorder eller om energiafgrøder, hvor udbyttet per hektar er så stort, at der ikke skabes pres på fødevareforsyningen.

Med bioraffinering forstår vi alle typer af processer (biologiske, kemiske, termiske, mekaniske), hvor målet er produkter (biobrændstoffer, biokemikalier, foder, materialer med videre), der har højere værdi end konvertering af biomasse til varme og el.