Anbefalinger

BioRefining Alliance anbefaler, at bioøkonomi gøres til et nyt dansk sats­ningsområde, og at der vedtages en politisk handlingsplan baseret på 19 anbefalinger inden for marked, bioressourcen, demonstration og F&U.

 

NYE MARKEDER FOR BÆREDYGTIGE BIOPRODUKTER

Alliancen anbefaler:

- at skabe et nyt marked ved at stille krav om, at 2G-biobrændstoffer skal udgøre en væsentlig del af forpligtelsen til at 10 procent af transportsektorens brændstofforbrug skal være biobrændstoffer i 2020 – eller at sikre en minimumspris i en begrænset årrække, som det er sker med vindkraft

- at der gennemføres en analyse af, hvordan offentlig indkøbspolitik, og andre virkemidler, kan bruges til at skabe nye markeder for bio­baserede materialer og andre biobaserede højværdiprodukter

- at tilpasse EU’s landbrugspolitik, så den også understøtter udviklin­gen af 2G-bioøkonomi i landdistrikterne

- at der gennemføres en samfundsøkonomisk analyse af gevinsterne ved at satse på øgede anvendelsesområder for biomasse

 

RESSOURCEN

Alliancen anbefaler:

- at EUs bæredygtighedskrav til biobrændstoffer strammes og udvi­des til også at omfatte fast biomasse (træ)

- at øge jordbrugets udbytter per hektar samtidig med, at biodiversi­teten og miljøet sikres

- at al organisk affald betragtes som en ressource, hvor målet er størst mulig værdi for samfundet (højværdi-genanvendelse og lager­bar energi)

- at der udvikles en makroøkonomisk model, der giver viden om, hvordan vi maksimerer udbyttet fra både robuste og følsomme arealer

 

DEMONSTRATION OG KOMMERCIALISERING

Alliancen anbefaler:

- at der etableres test- og demonstrationsfaciliteter, der kan accele­rere arbejdet med at udvikle, opskalere, modne og kommercialisere nye perspektivrige teknologier i hele værdikæden

- at understøtte etablering af et integreret fuldskala bioraffinaderi i Danmark

 

FORSKNING OG UDVIKLING

Alliancen anbefaler, at der inden for områderne bioressourcer, bioraffine­ring, biobrændstoffer og biomaterialer fokuseres på:

Bioressourcer

- dyrkningssystemer, planteforædling og recirkulation af næringsstoffer

- høstmetoder, logistik og lagring af biomasse

Bioraffinering

- reduktion af omkostningerne ved fremstilling af 2G-sukre

- fleksibilitet – bredde i råvareinput og værdioptimering af sidestrøm­me (lignin, biogas, proteiner, foder, fibre med videre)

Biobrændstoffer

- reduktion af omkostningerne ved produktion af 2G-bioethanol

- udvikling af brændstoffer på basis af lignin

Bioprodukter

- overveje etablering af nationalt center for bæredygtige materialer

- udvikling og kommercialisering af bio-kemikalier med fokus på store markeder

- udvikling og kommercialisering af avancerede biomaterialer og an­dre højværdiprodukter til specialiserede markeder