AGROBIOSAM

AGROBIOSAM – Anvendelsen af Grønne RessOurcer i det BIObaserede SAMfund

NYT! Den sidste del af projektet har været udarbejdelsen af en økonomisk analyse af potentialerne for Danmark i den biobaserede økonomi. Analysen blev præsenteret i forbindelse med en konference. Det er punktummet i AGROBIOSAM, men kun et af de første kommaer i fortællingen om omstillingen til det biobaserede samfund.

AGROBIOSAM er støtte af GUDP  

Se præsentationer fra konferencen den 24/6-2013:

Status og resultater i AGROBIOSAM v/ projektleder Bruno Sander Nielsen, Landbrug & Fødevarer.

Den biobaserede økonomi – Danske styrkepositioner og potentialer v/ Martin Bo Hansen, Copenhagen Economics.

Præsentation af Bio-Value v/ Jan K. Schjørring.

From here to there v/ Niels Henriksen, formand BioRefining Alliance.

AGROBIOSAM er et netværksprojekt som har til formål at:

 • Synliggøre muligheder for forretningsudvikling for bioraffinering med udgangspunkt i dansk biomasse til flersidig anvendelse og med henblik på teknologieksport til globale markeder.

• Identificere mulighederne ved og udfordringerne for overgangen til det fossilfri samfund gennem kortlægning af perspektiverne, potentialerne og barriererne i det biobaserede samfund for landbrug og bioraffineringsindustri, herunder leverandører af teknologi og procesudstyr. Kortlægningen skal understøtte den fortsatte udvikling af teknologi, samspil mv. gennem hele værdikæden med det formål at give jordbrugets produktion af biomasse et værdiløft samt at styrke bæredygtig arealanvendelse.

• Bidrage til den, for primærerhvervet og bioraffineringsindustrien, helt nødvendige sammenhæng for udvikling af biobaserede produkter der giver merværdi pr. råvareenhed i hele kæden.’

Deltagere: Landbrug & Fødevarer, DONG Energy, Novozymes A/S og Haldor Topsøe

Periode: 1/7 2011 – 30/6 2013

Støttet af: Grønt Udviklings- og  DemonstrationsProgram (GUDP) under Fødevareministeriet.

Projektbeskrivelse:

Det moderne samfund er afhængigt af olie til energi, transport samt til kemikalier, plastic, m.fl. I fremtiden skal kulstof fra bl.a. jordbruget erstatte fossile ressourcer. Biobaserede produkter kan blive en af fremtidens vækstdrivere for Danmark samtidig med det bidrager til at løse energi-, klima- og miljøudfordringer og skaber nye forretningsveje for landbruget.

Danmark har verdens 3. største landbrugsklynge, førende forskere indenfor mikrobiologi og biomasse, og virksomheder, som dominerer relevante globale markeder. AGROBIOSAM søger at omsætte den position til arbejdspladser og eksportmuligheder. Biokemikalier fra biomasse vil øge indtjeningen til jordbruget samt sikre jobskabelse i landdistrikterne. Halm er en umiddelbar tilgængelig ressource i kraft af en effektiv logistik, men også anden biomasse har store potentialer, herunder afledte positive effekter på natur og miljø.

Projektet sikrer vertikal produktorienteret integration gennem hele værdikæden fra jordbruget til teknologisektoren, samt på platforme til recirkulering af næringsstoffer og kulstof til dyrkningsjorden. Projektet vil identificere udviklingsveje, synergieffekter og samle centrale aktører for at sikre et dansk roadmap til det biobaserede samfund.

AGROBIOSAM vil analysere:

1.”Bioraffinering - what’s in it for DK?” - fra indsamling af biomasse til biobaserede produkter

2. Barriererne for udviklingen og realiseringen af det biobaserede samfund

3. Udviklingsstrategier herunder også fremtidige FUD-projekter

 Resultater:

Under AGROBIOSAM er det lykkedes at samle et meget stort antal relevante eksperter fra danske virksomheder, universiteter, GTS institutter, myndigheder og interesseorganisationer og give dem et forum for at samarbejde gennem etablering af netværket.

AGROBIOSAM har inddraget eksperterne i fire arbejdsgrupper: 1) Bioressourcer, 2) Forbehandling, 3) Biobrændstoffer og 4) Bioprodukter, som har analyseret ressourcegrundlaget samt Danmark’s teknologiske og forretningsmæssige muligheder ved at udvikle anvendelsen af biomasseressourcer gennem bioraffineringsteknologi. Arbejdsgruppernes fire rapporter kan findes her

Det faglige arbejde i de bagvedliggende rapporter er udarbejdet med støtte fra GUDP.

De fire parter, der står bag AGROBIOSAM har undervejs i projektet etableret et formelt netværk under navnet BioRefining Alliance.