Tema: Strengere EU-krav til biobrændstoffer

Den 17. oktober 2012 fremlagde EU-kommissionen sit direktivforslag til ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og til ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder. Stærkt signal, mener direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard.


Foto: Klimakommissær Connie Hedegaard og energikommissær Günther Oettinger holder pressekonference om direktivforslaget. Se mere info og video fra konferencen ved at føre pilen henover billedet.

Analyse af direktivforslag

Direktør Anne Grete Holmsgaard har set nærmere på forslaget og vurderer her effekten af de håndtag, som EU-Kommissionen lægger op til, at man skal skrue på:

“Med sit forslag til ændrede regler for biobrændstoffer har EU kommissionen givet et klart signal om, at den ønsker et skifte fra første (1G) til anden-generations-biobrændstoffer (2G). Det skal især ske ved at indføre et loft på 5% for 1G.

Den differentiering af forskellige typer af 1G, der oprindelig var lagt op til med inddragelse af de indirekte klimaeffekter (ILUC), er imidlertid røget ud igen som forpligtende regler.

Det betyder, at der fortsat vil være tale om, at de dårligste produkter – som for eksempel biodiesel på palmeolie – tæller lige så meget i EU’s klimaregnskab som de bedste af 1G-produkterne.

Det er naturligvis ikke langtidsholdbart. Men konflikten mellem effektiv klimaregulering og de industrier, der jo rent faktisk er vokset op på baggrund af EU’s klimapakke fra 2008, har været hård, og kompromiset er bedre end ingen supplerende regulering.

Hvad angår 2G-brændstofferne erkender Kommissionen, at den hidtidige dobbelttællling ikke har virket som det forventede incitament til at sætte gang i investeringer i 2G.

Dette søges løst ved en kombination af 5%-loftet og indførelse af 4-dobbelt tælling for de fleste 2G produkter, herunder bioethanol baseret på halm.

Reelt betyder det, at landene kan nå målet om 10% vedvarende energi i transportsektoren gennem en kombination af 5% uspecifieret 1G og 1,25% 2G eller en kombination af elbiler, biogas og 2G flydende brændstof.

Der er imidlertid ingen grund til at tro, at 4-dobbelt tælling i sig selv vil få sat gang i investeringer på denne side af 2020.

Hvis det skal ske, er det nødvendigt, at det enkelte land vælger at implementere direktivet på en måde, der sikrer hurtigere og stærkere indfasning af 2G.

Den mulighed har vi, og den bør helt klart udnyttes, så vi kan blive blandt de første producenter af 2G-bioethanol og høste gevinsterne i form af job og teknologieksport.

Vi har al den viden, der skal til. Vi har afprøvet teknologien på Inbicon i Kalundborg. Og, vi har et stærkt projekt i Maabjerg, der kan levere ca. 75 mio. liter bioethanol i 2016, hvis Danmark vælger en hurtigere indfasning.

Produktionen fra Maabjerg vil kunne dække 2,5% af vores benzinforbrug og udmærker sig desuden ved at udnytte restprodukterne fra ethanolproduktionen til henholdsvis biogas og kraftvarme i de to eksisterende anlæg i Maabjerg.

Anlægget kan stå færdigt i 2016, men det forudsætter som sagt, at regeringen vælger obligatorisk tilsætning af bioethanol til benzin på fx 2,5%  fra medio 2016.

Prisen for den enkelte bilist vil være lidt højere end ved anvendelse af 1G, men det er reelt ikke anderledes, end vi kender det fra indfasning af andre grønne energiteknologier.

Som med disse vil der derfor også være behov for en tidsbegrænset garantiordning, hvor investorerne sikres mod kraftige udsving på et nyt og ukendt marked.

Det kan ske ved en aftale om, at de kompenseres, hvis prisen ryger uden for et aftalt prisbånd.

Det vil sige: Kompensation, hvis prisen er under prisbåndet og afståelse af gevinsten, hvis den ligger over.”

Læs alliancens høringsvar.

Pressedækning

Pressedækningen af direktivforslaget har været massiv – og Anne Grete Holmsgaard har i den forbindelse udtalt sig til en række medier. Se oversigt herunder:

DR Nyheder – herunder Radioavisen på P1 og DR Update.

P1 Morgen

P1 Orientering

P1 Formiddag – indspark og kommentar til dagens gæst Trine Mach.

TV2 News

Ritzau – bragt i flere skrevne medier

Politiken –  den trykte økonomisektion

Effektivt Landbrug