Mere biomasse – mindre udledning af drivhusgasser og kvælstof

Ved at øge produktionen af biomasse og anvende den til energi kan Danmark reducere sin udledning af CO2 med op mod 20 procent. Det er en af de opsigtsvækkende konklusioner i en opdateret version af +10 millioner tons planen, som forskere fra Københavns og Aarhus Universiteter udgav i 2012.

I den nye version af +10 millioner tons planen har forskerne fra de to universiteter blandt andet regnet videre på, hvilke klima- og miljøeffekter rapportens tre scenarier – business as usual (BAU), det biomasseoptimerede og det miljøoptimerede scenarium – vil få. Desuden giver rapporten bud, hvilke typer biomasse, vi bør satse på og hvordan vi skal producere dem, hvis vi vil have de bedst mulige effekter – uden af inddrage mere landbrugsjord.

“Ved hjælp af flerårige afgrøder og mellemafgrøder kombineret med konventionelle afgrøder er der nok til både foder- og fødevareproduktion samt biomasse til produktion af energi til eksempelvis biogas. Og hvis vi tager omfattende miljø- og naturhensyn vil vi kunne producere yderligere otte mio. tons biomasse i de kommende år,” siger Uffe Jørgensen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.

En øget biomasseproduktion skaber også grundlaget for en voksende sektor inden for avanceret bioraffinering i Danmark og dermed mulighed for også at skabe omkring 20.000 nye job – især i provinsen, vurderer seniorrådgiver på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, Morten Gylling.

“10 mio. tons biomasse kan levere ca. 20 procent af vores nuværende naturgasforbrug samt 30 – 50 procent af vores benzin og dieselforbrug. Netop transportsektoren er en stor udfordring for den grønne omstilling, og her kan danske bioraffinaderier for alvor gøre en forskel. Dertil kommer en produktion af foderprotein, som i betydelig omfang vil kunne erstatte vores nuværende import fra bl.a. Sydamerika,” siger Claus Felby fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Hvis man vælger at følge rapportens miljøoptimerede scenarium, vil det desuden medføre en betydelig reduktion i udledningen af kvælstof fra markerne med 20.000 tons:

“En biomassesatsning alene kan bidrage med den manglende målopfyldelse i EU’s Vandrammedirektiv. Det er bl.a. ved at udnytte husdyrgødningen bedre, at vi kan reducere nitratudvaskningen,” understreger Uffe Jørgensen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.

Opdateringen af rapporten er en del af forsknings-og innovationsplatformen

BioValue_Logo_RGB-01

LÆS MERE

Pressemeddelelse fra Københavns Universitet

Kommentar til rapporten fra Landbrug & Fødevarer

DR Nyheder: Omlægning af landbruget kan sænke CO2-udledning med 20 procent 

Videnskab.dk: Bioraffinaderier kan mindske import af miljøbelastende soja