Grøn Roadmap 2030

Danmark har et langsigtet mål om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Det har konsekvenser for vores transportsektor, der hovedsagelig er baseret på fossil olie.
Desuden er Danmark forpligtet af et EU-mål om, at den ikke-kvoteomfattede sektor skal reducere sine CO2-udledninger med 30% i 2030. Den største del af udledningerne i denne sektor kommer fra transport og landbrug.

Energifonden har i januar 2015 igangsat og finansieret en analyse, der giver bud på, hvordan vejtransport omkostningseffektivt kan bidrage med sin proportionelle andel af Danmarks forventede reduktionsforpligtelse i 2030 – altså minimum 35%. Formand for Energifonden og direktør i BioRefining Alliance, Anne Grete Holmsgaard, er tovholder på projektet.

Resultaterne er samlet i rapporten Grøn Roadmap 2030 – Scenarier og virkemidler til omstilling af transportsektorens energiforbrug, der blev præsenteret mandag den 16. november.
Rapporten og analyserne er udarbejdet af Ea Energianalyse i samarbejde med Dansk Energis analyseafdeling, der har bistået med faglig sparring.